Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

(1) Pravé chápání
Pravým pochopením je rozumové až intuitivní pochopení a přijetí čtyř základních vznešených pravd. V posledním kroku jde o jejich plné uvědomění, proniknutí.

(2) Pravý záměr
Pravé záměry jsou záměry, odhodlání k životu bez smyslné žádostivosti, zlé vůle, násilí. Je to záměrné pěstování dobrotivosti vůči všem živým bytostem, soucitu se všemi trpícími bytostmi, sdílení radosti z úspěchu a štěstí jiných a vyrovnanosti – přijímaní věcí tak, jak jsou.

(3) Pravá mluva
Pravé mluvení znamená zdržet se lhaní, pomlouvání, hrubé řeči, planého hovoru.

(4) Pravé jednání
Pravé jednání znamená zdržet se kráděže, zabíjení a zraňování živých bytostí, nesprávných sexuálních aktivit a požívání omamných látek.

(5) Pravé živobytí
Pravé živobytí znamená nevydělávat si na živobytí činnostmi, které poškozují ostatní - prodejem zbraní, zabíjením zvířat, provozováním prostituce, apod. V buddhistické etice je zájem o dobro ostatních v podstatě zdrojem vlastního dobra. Vede k rozpouštění naší sebestřednosti, která je zdrojem všech našich bolestí.

(6) Pravé úsilí
Pravé úsilí je překonávání nezdravých a pěstování zdravých stavů mysli, oproštěných od touhy a zloby.

(7) Pravá všímavost
Pravá všímavost (bdělost) je hlavním bodem meditace. Provádí se podrobným pozorováním těla, duševních pochodů, analýzou vzniku a podstaty svých pocitů atd. Bdělou přítomností lze rozpustit naše nepravdivé představy o nás a o světě, ve kterém žijeme. Nakonec vede k rozpuštění lpění na vlastní osobnosti, na vlastním já.

(8) Pravé soustředění
Pravé soustředění - jeho účelem je prohlubovat všímavost, zachází však až do úrovně zklidnění a utišení mysli. Vede ke vzniku vhledu do základních charakteristik projeveného světa – ne-já (anattá), pomíjivosti (anničá) a utrpení (dukhá) a s tím k návratu do přirozeného zahojeného a celistvého stavu mysli.

Osmidílná stezka

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz